Maturita - Informace pro žáky 4. ročníků - školní rok 2020 – 2021

Časový rozpis žáků

Praktická zkouška 4. A

7. 5. – 11. 5. 2021

Praktická zkouška 4. B

12. 5. – 14. 5. 2021

Didaktický test AJ, MAT

24. 5. 2021

Didaktický test ČJL

25. 5. 2021

Příprava na MZ

26. 5. – 1. 6. 2021

Profilová zkouška – ústní – 4. A včetně opravných a náhradních termínů zaměření CHK, PM, dálkové studium

2. 6. – 4. 6. 2021

Profilová zkouška – ústní – 4. B včetně opravných a náhradních termínů zaměření ZTCHZ

7. 6. – 11. 6. 2021

 

Časový rozpis žáků k ústní profilové zkoušce bude sestaven dle přihlášek k ústní části profilové zkoušky z Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka, tj. po 30. 4. 2021.

Maturitní komise

Testování COVID-19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace jsou platné pro jarní a podzimní termíny maturit.

Společná část maturitní zkoušky:

český jazyk (délka 75 minut), cizí jazyk  (délka 100 minut) nebo matematika (délka 120 minut)

Forma: didaktický test  

Výsledek: uspěl/neuspěl

 

Profilová část maturitní zkoušky:

Školský zákon: Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury,  pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Přihláška k MZ s výběrem profilových  předmětů musí být podána do 1. 12. 2020 ředitelce školy.

 

Obor Agropodnikání 41-41-M/01 – denní

1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška + písemná práce

a) Písemná práce - výběr 1 tématu z 5 zadání - rozsah textu min. 250 slov, délka konání min. 110 minut. Možnost použít Pravidla českého pravopisu.

b) Ústní zkouška - ze školního seznamu 60 literárních děl (zveřejněno učitelem českého jazyka) žák vytvoří žákovský seznam z 20 literárních děl a odevzdá do 31. 03. 2021 (pokud neodevzdá vlastní seznam, losuje ze školního seznamu). 

Forma zkoušky - řízený rozhovor s využitím vylosovaného pracovního listu k dílům ze seznamu literárních děl žáků, ověření znalosti učiva o jazyce a slohu. Délka ústní zkoušky max. 15 minut.

 

2. Cizí jazyk - ústní zkouška + písemná práce  (pokud byl žákem vybrán ve společné části)

a) Písemná práce - výběr 1 tématu z 1 zadání - rozsah textu min. 200 slov, délka konání min. 60 minut. Možnost použít překladový slovník.

b) Ústní zkouška - 20 - 30 témat - s využitím pracovních listů s 1 nebo více zadáním ke konkrétnímu tématu s min. 20% odborné terminologie.

Forma zkoušky - řízený rozhovor s využitím pracovního listu, který si žák vylosoval. Délka ústní zkoušky max. 15 minut.

 

3. Praxe – ústní praktická zkouška

 

4. Dvě zkoušky z odborných předmětů –  vybrat 2 předměty do  1. 12. 2020

      a.       Předměty pěstování rostlin

      b.      Předměty chovu zvířat

      c.       Ekonomické předměty

      d.      Předmět zaměření

 

Maturitní zkouška odborné předměty a praxe Agropodnikání - forma: ústní

20 - 30 témat pro každou zkoušku -  témata jsou zveřejněna vyučujícími ve třídách a na www.szestabor.cz (platí i pro náhradní a opravnou zkoušku). Délka zkoušky 15 minut, žák téma losuje.

Příprava ke zkoušce 20 minut - platí pro všechny zkoušky.

 

Nepovinné předměty – je možné vybrat 2 předměty v každé části MZ (do 1. 12. 2020)

1.      Biologie - v profilové části

2.      Chemie - v profilové části

3.      Cizí jazyk – nepovinná zkouška společné části MZ - jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části

4.      Matematika - nepovinná zkouška společné části

5.    Matematika rozšiřující - nepovinná zkouška společné části

 

Informace pro konání náhradních a opravných zkoušek z českého jazky a literatury a cizího jazyka

Pokud žák nevykonal úspěšně DT nebo ÚZ ve školním roce 2019/2020, pak koná v lepošním roce i písemnou práci (PP) - zákon č. 135/2020 Sb. platil jen pro školní rok 2019/2020.

Info k MZ:

www.novamaturita.cz

www.szestabor.cz – harmonogram, termíny  (nejsou uváděna jména) jen časy.

Nástěnka ve škole také poskytuje relevantní informace.

 

Ing. Blažena Hořejší, v.r.                                                                                                                                                                                        

ředitelka školy

Tábor 29. 10. 2020

 

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta. 

 

Upozornění pro žáky konající opravnou nebo náhradní zkoušku

 ve školním roce 2020/2021

 

Upozorňujeme, že vázané profilové zkoušky (tzn. zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka konané formou písemné práce a ústní zkoušky), které má žák již úspěšně vykonané, si musí přihlásit tzv. „pro přepočet“. Jedná se o formální přihlášení (žák již zkoušky znovu nekoná) sloužící pouze k přepočtu výsledku školou a jeho evidenci na protokolu o výsledcích profilových zkoušek. Podklady pro přepočet obdrží školy v průběhu ledna roku 2021.

Informaci, zda žák vázanou zkoušku musí konat, nebo zda je přihlášená jen za účelem přepočtu, naleznete mj. v dialogovém okně při importu z registru žáků a také na předvyplněné přihlášce a výpisu z přihlášky.

Žáci s ukončeným ročníkem jsou po importu do aktuálního projektu automaticky přihlášeni ke všem zkouškám, které doposud nevykonali úspěšně.

Pokud žák ve školním roce 2019/2020 nekonal písemnou práci z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka ve společné části na základě ustanovení zákona č. 135/2020 Sb. a současně danou zkoušku jako celek nevykonal úspěšně (tzn. neuspěl u didaktického testu anebo ústní zkoušky, příp. se z jejich konání omluvil), bude k této písemné práci automaticky přihlášen v jarním zkušebním období 2021 v rámci profilové části (zkouška není žákům prominuta).

Pokud žák dosud nevykonal úspěšně písemnou práci nebo ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka v rámci společné části, bude v jarním zkušebním období 2021 k daným částem zkoušky automaticky přihlášen v rámci profilové části.  

Úspěšně vykonané dílčí zkoušky společné části konané formou písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka v některém z předchozích zkušebních období budou žákům v jarním zkušebním období 2021 rovněž automaticky přihlášeny v profilové části (zkoušky budou žákům v IS CERTIS přiděleny a zobrazí se na přihlášce žáka k MZ a na výpisu z přihlášky).  Přihlášení k nim má pouze formální charakter, tyto části zkoušky žák nebude konat.

Žáci, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku, si musí přihlásit všechny části zkoušky příslušného zkušebního předmětu profilové části, u kterých neuspěli nebo které nekonali.

Příklad č. 1: Žák se chce přihlásit pouze k písemné práci z českého jazyka a literatury, avšak nikoli k ústní zkoušce z tohoto zkušebního předmětu. Toto vyhláška neumožňuje – žák si musí zvolit písemnou práci i ústní zkoušku. (U ústní zkoušky se může následně omluvit.) 

 

Příklad č. 2: Žák se chce přihlásit pouze k didaktickému testu z českého jazyka a literatury, avšak k písemné práci a ústní zkoušce nikoli. Toto vyhláška (pro opravný/náhradní termín) umožňuje – žák může být přihlášen k didaktickému testu ve společné části a k vázaným profilovým zkouškám nikoli (a naopak).

Materiály k maturitní zkoušce

Anglický jazyk, Praxe, Pěstování a ochrana rostlin

Ekonomické předměty

Chov koní

Chov zvířat a veterinářství

Český jazyk

Projektový management