Kritéria přijímacího řízení - vyšší odborná škola

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Vyšší odborné školy 2023/24

denní i dálková forma studia

 

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

 

 

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/24:

Denní forma:

60 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:

  • Pozemkové úpravy a zemědělské technologie
  • Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
  • Zemědělské technologie a stavby v krajině 

Dálková forma:

       30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

       V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravy a ekologie krajiny.

Kritéria přijímacího řízení:

  • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku.  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 27.6. 2023. V případě konání MZ v podzimním období je nutné doložit kopii maturitního vysvědčení ihned po jeho obdržení.
    Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem studia 4. ročníku na střední škole z 1. pololetí. V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce. 
  • Studium bude u denní formy zahájeno, pokud bude v 1. ročníku min. 10 studentů, kteří zaplatili školné ve stanoveném termínu. 
  • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce. Studium bude u dálkové formy zahájeno, pokud bude v 1. ročníku min. 15 studentů, kteří zaplatili školné ve stanoveném termínu.

Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je 31. května 2023.

1. kolo přijímacího řízení se koná dne 28. 6. 2023. 

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

Rozhodnutí o výsledku 1. kola přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odesláno do 30. 6. 2023 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz. 

V Táboře 10. března 2023                                                      Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor