Kritéria přijímacího řízení - vyšší odborná škola

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Vyšší odborné školy 2021/22

denní i dálková forma studia

2. kolo

 

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

 

 

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/22:

 

Denní forma:

 

60 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

 

Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:

 • Pozemkové úpravy a zemědělské technologie – nové zaměření
 • Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
 • Zemědělské technologie a stavby v krajině

 

Dálková forma:

 

      30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

 

       V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravu a ekologie krajiny.

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku.  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 20. 8. 2021.
 • Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem studia 4. ročníku na střední škole. V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Studenti denní i dálkové formy budou přijímáni až do naplnění kapacity ročníku.

 

 

Termín podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je 20.8. 2021.

 

2. kolo přijímacího řízení se koná dne 27.8. 2021.

 

 

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

 

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

 

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

 

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odesláno

do 27.8. 2021 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz.

 

 

 

 

 

V Táboře 9. července 2021                                                    Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor

 

 

INFORMACE PRO STUDENTY - PLATBA ŠKOLNÉHO VOŠ

1. Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu (školné) – dle Vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání § 15

2. Školné pro obor „Péče o krajinu“ se stanovuje ve výši 4000,- Kč / rok.

3. Student uhradí školné ve dvou splátkách:

a)   Nejpozději do 15. října za zimní období (2000,-Kč) a nejpozději do 15. února za letní období (2000,-Kč) příslušného školního roku.

b)    Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

c)   Ředitel školy může ve výjimečných případech (sociální důvody, průměrný prospěch do 1,5, známky ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů předcházejícího školního roku výborné a velmi dobré) snížit studentovi školné. Podmínkou je, že student podá písemnou žádost řediteli školy nejpozději 7 dní před stanovenými termíny splatnosti školného.  

4. Při přijetí ke vzdělávání v průběhu roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

5. Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu letního nebo zimního období se školné nevrací.

 

Školné můžete uhradit:

1. Na účet školy: 182 142 594/0300

Variabilní symbol: rodné číslo studenta

Text: Jméno a příjmení studenta

 

2. Hotově- do pokladny školy (1.patro, č. dv. 64 - Ing. Eva Jíchová)

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Vyšší odborné školy 2021/22

denní i dálková forma studia

 

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

 

 

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/22:

 

Denní forma:

 

60 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

 

Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:

 • Pozemkové úpravy a zemědělské technologie
 • Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
 • Zemědělské technologie a stavby v krajině

 

Dálková forma:

 

      30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

 

       V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravy a ekologie krajiny.

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku.  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 28.6. 2021. V případě pozdějšího konání MZ v jarním období je nutné doložit kopii maturitního vysvědčení ihned po jeho obdržení.
 • Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem studia 4. ročníku na střední škole z 1. pololetí.
 • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce. Studium bude u dálkové formy zahájeno, pokud bude v 1. ročníku min. 15 studentů, kteří zaplatili školné ve stanoveném termínu.

 

Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je 31. května 2021.

 

1. kolo přijímacího řízení se koná dne 29. 6. 2021.

 

 

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

 

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

 

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

 

Rozhodnutí o výsledku 1. kola přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odesláno

do 30. 6. 2021 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz.

 

 

 

 

 

 

 

V Táboře 22. března 2021                                                      Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor