Šablony I – Vzdělávání ve škole

 

šablony1.jpg

 

Název projektu:      Vzdělávání ve škole

 

Reg. číslo:              CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007889

 

Číslo programu:     02

                               02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo a název prioritní osy:  02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní             

                                            docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům

                                            předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a         

                                            rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání

Číslo a název tematického cíle: 02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků 

                                                   v klíčových kompetencích – procentní podíl 67,09

                                                   02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy   

                                                   včetně posílení jejich relevance pro trh práce – procentní

                                                   podíl 31,61

                                                   02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování 

                                                   romských dětí do vzdělávání – procentní podíl 1,30

Název programu:   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:            02_16_035

Název výzvy:          Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného       

                               vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region  

                               v prioritní ose 3 OP

 

Období realizace projektu: 25.9.2017 – 24.9.2019

 

Projekt je zaměřen na:

 - personální podporu,

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

- společné vzdělávání žáků a studentů,

- podporu extrakurikulárních aktivit,

- aktivity rozvíjející ICT.

 

Projekt je realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek.