Šablony II – Vzdělávání ve škole

Název projektu:    Vzdělávání ve škole II

Reg. číslo:              CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016645 

Číslo programu:   02

                               02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo a název prioritní osy:  02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní             

                                            docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům

                                            předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a         

                                            rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání

Číslo a název tematického cíle: 02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků 

                                                   v klíčových kompetencích – procentní podíl 88,72

                                                   02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy   

                                                   včetně posílení jejich relevance pro trh práce – procentní

                                                    procentní podíl 10,08

                                                   02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování 

                                                   romských dětí do vzdělávání – procentní podíl 1,20

Název programu:   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:            02_18_065

Název výzvy:          Výzva č. 02_18_065 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného       

                               vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II pro méně rozvinutý region  

                               v prioritní ose 3 OP

 

Období realizace projektu: 1.12. 2019 – 30.11. 2021

Projekt je zaměřen na:

 - personální podporu,

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

- společné vzdělávání žáků a studentů,

- podporu extrakurikulárních aktivit,

- aktivity rozvíjející ICT. 

Projekt je realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek.